Licenčná zmluva

Toto je dohoda medzi koncovým používateľom elektronického obsahu (ďalej len „Používateľom“) a Slovenským evanjelizačným strediskom, (ďalej len „EVS“), ktorá upravuje podmienky používania elektronických kníh a produktov poskytovaných prostredníctvom internetového obchodu EVS (ďalej len „knihy.evs.sk“).

Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto licenčnej dohody, žiadame Vás, aby ste nepristupovali k nákupu elektronických kníh a produktov. Zakúpením elektronickej knihy a produktov prostredníctvom e-shopu EVS dávate najavo svoj súhlas s touto Licenčnou dohodou a podmienkami používania.

knihy.evs.sk. knihy.evs.sk umožňuje Používateľovi vyhľadávať, zakupovať licencie, sťahovať, a zachovávať prístup k digitalizovanému elektronickému obsahu, akým sú napríklad elektronické knihy, audio knihy, publikácie alebo iný obsah digitálnej povahy (ďalej len „Elektronický obsah“).

Sociálne DRM. Naše elektronické knihy sú prístupné bez ochrany šifrovaním vo formáte PDF – EVS si vyhradzuje právo použiť v stiahnutej e-knihe viditeľné aj skryté údaje, identifikujúce nákup. Medzi inými môže použiť meno, priezvisko a e-mail Používateľa na základe jeho registrácie na stránke www.eshop.evs.sk. Používateľ s týmto opatrením súhlasí.

Sprístupnenie Elektronického obsahu. Po uhradení EVS určených poplatkov za sprístupnenie Elektronického obsahu, ktoré si Používateľ vybral z ponuky EVS, EVS sprístupní Elektronický obsah Používateľovi. Sprístupnením sa rozumie technické umožnenie stiahnutia Elektronického obsahu cez internet. Používateľ si Elektronický obsah prevezme po jeho sprístupnení. Od momentu prevzatia Elektronického obsahu Používateľom sa povinnosti Poskytovateľa považujú za naplnené.

Používanie elektronického obsahu. Poskytovateľ poskytuje Používateľovi nevýhradné právo uchovávať si primeraný počet permanentných kópii daného Elektronického obsahu, prezerať, používať a zobrazovať Elektronický obsah neobmedzene veľa krát, výlučne len pre svoje vlastné, osobné, nekomerčné použitie. Elektronický obsah bude považovaný za EVS licencovaný Používateľovi, ak EVS neurčí inak.

Obmedzenia. Ak nie je špecificky uvedené inak, Elektronický obsah je chránený autorským zákonom. Používateľ nemôže predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom priraďovať práva k Elektronickému obsahu alebo akejkoľvek jeho časti akejkoľvek tretej strane, nesmie odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa vlastníctva uvedené v Elektronickom obsahu. Používateľ nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni Elektronický obsah. Nebude tiež nabádať, napomáhať alebo autorizovať inú osobu, aby tak činila.

Zákaz nelegálneho používania a Výhrada práv. Používateľ nemôže používať knihy.evs.sk ani Elektronický obsah pre akýkoľvek protizákonný účel. Používateľ berie na vedomie, že využitím e-shopu EVS a zaplatením za licenciu na použitie Elektronického obsahu nedochádza k prenosu duševného vlastníctva EVS ani žiadneho z jeho dodávateľov. Všetky súčasti Elektronického obsahu sú licencované, nie predávané, a takáto licencia je nevýhradná.

Zmeny e-shopu EVS. EVS si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť, pozastaviť alebo zrušiť knihy.evs.sk alebo jeho jednotlivé súčasti. EVS nemá záväzky voči Používateľovi v prípade, že sa rozhodne toto právo využiť.

Ukončenie. Práva Používateľa vyplývajúce z tejto Dohody sú automaticky ukončené bez upozornenia, v prípade, že Používateľ nedodrží ktorékoľvek z ustanovení tejto Dohody. V prípade takéhoto ukončenia musí Používateľ ukončiť akékoľvek používanie e-shopu EVS alebo Elektronického obsahu a EVS môže zamedziť prístupu Používateľa k e-shopu EVS alebo jeho jednotlivým častiam, a/alebo k Elektronickému obsahu bez nároku na vrátenie poplatkov Používateľovi.

Oddeliteľnosť. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné, alebo neskôr stratia platnosť a účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení.

Zmeny a doplnenia. EVS si vyhradzuje právo zmeniť a doplniť Dohodu na základe vlastného uváženia. Učiní tak uverejnením pozmenených podmienok na stránke www.e-shop.evs.sk Využívanie e-shopu EVS a Elektronického obsahu Používateľom nasledujúce po zmene je považované za súhlas Používateľa so zmeneným znením Licenčnej dohody a podmienok používania.

Vyhlásenie o záruke. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že používa knihy.evs.sk a Elektronický obsah na vlastné riziko. EVS nie je zodpovedné za prípadnú škodu, ktorá v súvislosti s používaním e-shopu EVS alebo Elektronického obsahu Používateľovi vznikne. knihy.evs.sk, Elektronický obsah, alebo ich súčasti, sú poskytované v aktuálnom stave, s prípadnými nedostatkami a bez záruky. Všetky poplatky uskutočnené v súvislosti s e-shopom EVS sú finálne a Používateľ nemá nárok na ich vrátenie, ak EVS neurčí inak.

Kontakty. Pre komunikáciu ohľadom tejto Dohody môže Používateľ kontaktovať EVS prostredníctvom kontaktných údajov uvedených dolu na tejto stránke.