Všeobecné obchodné podmienky pre knihy.evs.sk

1. Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.knihy.evs.sk, ktorého prevádzkovateľom je Slovenské evanjelizačné stredisko (EVS), so sídlom Legionárska 4, 811 07 Bratislava, IČO: 30806178, Registrácia: MV SR, číslo spisu: VVS/1-900/90-8476-6, Email: evs@evs.sk, telefón: 0911784800. Prevádzkovateľ nie je platcom DPH. Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.

2. Vymedzenie pojmov

Kúpna zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci s kupujúcim.
Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Kupujúci – podnikateľ je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predajom, či obchodovaním s nimi.

3. Registrácia v eshope

Nákup v internetovom obchode www.knihy.evs.sk je možný bez registrácie, alebo po zaregistrovaní sa kupujúceho. Zaregistrovaním kupujúci získava:

 • nakupovanie so zľavami,
 • informácie o stave vybavovania objednávok,
 • prehľad všetkých doteraz kúpených titulov,
 • možnosť zúčastňovať sa organizovaných súťaží,
 • pravidelné informácie o novinkách a akciách,
 • možnosť využívať personalizované služby.

Ak kupujúci vyplní registračný formulár, informáciu o vytvorení účtu dostane mailom. Novovytvorený účet je potrebné aktivovať kliknutím na zaslaný link. V prípade, ak si kupujúci praje poslať tovar poštou, tovar zašleme na adresu zadanú pri registrácii. Ak chce, aby bol tovar doručený na inú adresu, zadá ju ako „Dodaciu adresu“. Registrácia v eshope musí obsahovať pravdivé údaje.

4. Objednávka a uzatvorenie kúpnej (spotrebiteľskej) zmluvy

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.knihy.evs.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo „Vložiť do košíka“. Po ukončení nakupovania zákazník klikne na ikonku „Nákupný košík“ umiestnenú v pravom hornom rohu, skontroluje jeho obsah a vyplní informácie potrebné k úspešnému zrealizovaniu objednávky (adresa, email, spôsob platby, dopravy apod.) a objednávku odošle/potvrdí. Potvrdené objednávky sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami pre www.knihy.evs.sk.

Ak objednávka ešte nebola vybavená, je možné ju stornovať bezodkladným informovaním predávajúceho o storne objednávky s udaním jej čísla. V prípade, že táto objednávka už bola zaplatená, peniaze je možné vrátiť na účet, z ktorého bola uhradená do 15 dní od stornovania objednávky. O stornovaní objednávky zo strany predávajúceho dostane informáciu kupujúci bezodkladne telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny finančné prostriedky vrátime.

Návrhom na uzatvorenie kúpnej (spotrebiteľskej) zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.knihy.evs.sk. Zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho (v prípade zvolenia platby prevodom, je súčasťou potvrdzovacieho emailu faktúra s podkladmi k platbe). Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (je možné ju zrušiť na základe dohody oboch strán). Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho, ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom jazyku.

Pri nákupe elektronických kníh a produktov sa tieto Všeobecné obchodné podmienky rozširujú aj o Licenčnú dohodu a podmienky používania elektronických produktov

5. Ceny a zľavy

Cena v objednávkovom formulári je uvedená vrátane všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné…), ktoré musí kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

Faktúra – daňový doklad je súčasťou každej dodávky. Ak doklad chýba, je potrebné informovať predávajúceho čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu: eshop@evs.sk

6. Platobné podmienky

V internetovom obchode https://www.knihy.evs.sk/ môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu:

 • hotovosťou – pri osobnom odbere na adrese: EVS, Hlavná 137, Prešov,
 • platbou v balíku priloženou poštovou poukážkou,
 • bankovým prevodom,
 • platobnou kartou.

7. Dodacie podmienky

Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie. Predávajúci expeduje produkt bez zbytočného odkladu obvykle v lehote 2 pracovných dní, najneskôr však do 5 dní odo dňa doručenia platnej objednávky, alebo po autorizácii danej objednávky a vyhradzuje si právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty je kupujúci bezodkladne informovaný. O stave objednávky je kupujúci informovaný mailom na ním uvedenú mailovú adresu. Produkt bude doručený na uvedenú adresu Slovenskou poštou formou listu/balíka. Doručenie produktu Slovenskou poštou môže trvať bežne 1 – 3 pracovné dni. Ak tovar alebo SMS o expedícii neboli kupujúcemu doručené ani do 7 dní po potvrdzujúcom e-maile, je potrebné kontaktovať svoju dodávaciu poštu a predávajúceho. Bližšie informácie zašleme kupujúcemu e-mailom.

Poštovné poplatky za odoslanie obyčajných zásielok na Slovensko, pri zásielke kompletnej objednávky v jednom liste/balíku, ani balné Slovenské evanjelizačné stredisko (EVS) neúčtuje. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe želania kupujúceho, môže byť účtované poštovné za každú ďalšiu zásielku samostatne.

Taktiež je možné si tovar vyzdvihnúť aj v kancelárii EVS Prešov pri zachovaní ceny z internetového kníhkupectva.

Nemožnosť dodania tovaru

Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a vrátiť mu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení (a to v zákonnej 15 dňovej lehote), bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany spolu nedohodnú inak.

Neprevzatie tovaru

Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar bez riadneho odstúpenia od zmluvy, je povinný zaplatiť predávajúcemu náklady na poštovné a balné.

8. Záručné podmienky

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov. V prípade kratšej doby kontaktujeme kupujúceho e-mailom alebo telefonicky a tovar expedujeme až po jeho súhlase. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Dodaná faktúra pre produkty zakúpené v internetovom obchode www.knihy.evs.sk je zároveň Záručným listom. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť aj samotný Záručný list obsahujúci všetky náležitosti. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie a pod.. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu.

Zhoda s kúpnou (spotrebiteľskou) zmluvou

Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť, musí byť bez chýb a poškodenia a musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak je potrebné, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, okrem pravidiel všeobecne známych. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.

9. Reklamačné podmienky

Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky kupujúcim e-mailom na adresu: evs@evs.sk, alebo telefonicky v pracovné dni na telefónne číslo: 0911184375. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo poškodenia produktu nemusia byť uznané. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode) je potrebné zaslať doporučenou zásielkou na adresu: EVS, Hlavná 137, 080 01 Prešov, prípadne osobne doručiť do kancelárie EVS Prešov. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Do balíka je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu (faktúra) a kópiu ústrižku od doručovateľa. Po obdržaní reklamovaného tovaru je kupujúci predávajúcim bezodkladne kontaktovaný e-mailom alebo telefonicky. Reklamácie sú vybavované v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Reklamačná doba sa do záručnej doby nezapočítava. O výsledku reklamácie dostane kupujúci informáciu bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a zaslaním Reklamačného protokolu.

Uznaný reklamovaný tovar môže byť: vymenený kus za kus, vymenený za iný tovar, ktorý si kupujúci vyberie (do hodnoty reklamovaného tovaru), alebo mu budú vrátené peniaze.
Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za chyby. V prípade neuznanej reklamácie bude tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

10. Vrátenie tovaru

Všetok tovar zakúpený v internetovom obchode www.knihy.evs.sk je možné podľa zákona bez udania dôvodu vrátiť do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V rámci zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu (7 pracovných dní od prevzatia tovaru), je spotrebiteľ oprávnený tovar vyskúšať v rozsahu obvyklom pri nákupe v kamennom obchode. Spotrebiteľ je však zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru. Vyskúšať teda neznamená začať tovar používať a takýto používaný tovar po niekoľkých dňoch vrátiť.

Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle kupujúci na adresu sídla predávajúceho a e-mailom na adresu:evs@evs.sk. Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Tovar je nutné zaslať na adresu EVS, Hlavná 137, 080 01 Prešov doporučenou zásielkou, prípadne doručiť osobne na uvedenú adresu. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie. Do balíka je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu – faktúry zaslanej s tovarom. Príslušnú sumu za vrátený tovar môže predávajúci kompenzovať: poskytnutím zľavy pri ďalšom nákupe alebo zaslaním zaplatenej sumy na účet určený kupujúcim do 15 dní od vrátenia tovaru vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním. Do zásielky je potrebné kupujúcim priložiť informáciu, o ktorú z uvedených kompenzácií má záujem.

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:

 • tovar je mechanicky poškodený,
 • knihy majú známky používania (čítania, kopírovania),
 • audiovizuálne nosiče, audionosiče, videonosiče – ak tovar nie je v pôvodnom, originálnom, neporušenom balení (tovar bol rozbalený),
 • tovar nie je kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď., ak bol k nemu dodaný).

Pri vrátení tovaru so zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti, bude kupujúcemu vrátená iba alikvotná časť kúpnej ceny zodpovedajúca hodnote vráteného tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci v prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný.

11. Ochrana osobných údajov

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR. Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby písomného vyjadrenia nesúhlasu kupujúceho s týmto spracovaním (doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na e-mail: evs@evs.sk. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ neposkytuje žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje poskytované za účelom zrealizovania objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu. Všetky potrebné doklady a zmluvy predávajúci archivuje a sú kupujúcemu dostupné na požiadanie.
Kupujúci je povinný uvádzať osobné údaje zhodujúce sa so skutočnosťou, úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto zmenu oznámi e-mailom alebo písomne, alebo takúto zmenu uskutoční v rámci svojho užívateľského účtu.

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči kupujúcemu je Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 051/ 7721 597, fax č.: 051/ 7721 596.

12. Záverečné ustanovenia

Predávajúci ručí kupujúcemu za dodanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za dodanie správneho a bezchybného tovaru. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok uvedených na www.knihy.evs.sk v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa: 1.11.2013